• עמוסים נשאם

פרשת תזריע

מצוות מסיני

בפירושו על משנה חולין, פרק גיד הנשה, קובע הרמב"ם, כי אף על פי שמצות איסור גיד הנשה נאמרה ליעקב אבינו, וכן המילה לאברהם אבינו, באמת כל ערך חיוב התורה והמצוות לישראל הוא מסיני, במתן תורה לכל ישראל, ולא מנביאים שקדמו לו. עם ישראל בערכו השלם מופיע רק אחרי מתן תורה, וכל החיובים מתחילים ממשה רבינו, למפרע. ללמדנו, שלא ניתנה התורה ליחידים אלא לאומה כולה!

(עפ"י שיחות הרצ"י זצ"ל תזריע)

אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד