• עמוסים נשאם

פרשת ויצא

יעקב אבינו – בחיר האבות

היום אנו מגיעים לאחרון האבות, יעקב אבינו. במדרש נזכר יעקב בתואר מיוחד: הבחיר שבאבות. הוא המובחר שבאבות. באיזה מובן? אלא יש לזכור שהאבות הם האבות של הבנים, האבות שלנו, האבות של עם ישראל. יעקב אבינו הוא התכלית, השיא, המסקנה. ענין האבות – שיהיו בנים, "זוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם". כל קדושתם של האבות וגדולתם מתגלה במטרה, במסקנה.

במובן זה, יעקב אבינו, אחרון האבות, הוא הגדול שבהם. בודאי כל אחד מן האבות הוא 'יחיד בדורו', אבל יעקב אבינו מיוחד בכך שהוא האב שלנו, הוא נפגש עם הבנים, בו מסתיימת ההכנה להופעת עם ישראל. יעקב אבינו - זה אנחנו! עם ישראל נקרא על שם יעקב, עדת יעקב, עבדִי יעקב. מלבד פסוק אחד בתהלים, 'עם אלהי אברהם', לא מופיעים שמות אברהם ויצחק ביחס אלינו. ואילו שם יעקב מופיע עשרות ומאות פעמים. יעקב אבינו הוא כלל ישראל.

במסכת תענית אומרים חז"ל: 'יעקב אבינו לא מת. הכיצד? וכי לשוא ספדו הסופדים וחנטו החונטים? אלא, מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים'. יעקב אבינו הוא כלל ישראל, הוא 'איש כפול'. הוא גם אישיות פרטית וגם התחלת כלל ישראל.

על כן תכונתו הבולטת של יעקב אבינו, כאשר ראינו, היא – הסיבוכיות. כלל, צבו"ר, ראשי תיבות: צדיקים-בינוניים-ורשעים. צדיקים לבד אינו כל כך מסובך. וכן בינוניים ורשעים לבד. אבל הכלל שהוא כולל שלושתם, הוא הדבר היותר מסובך! וראה זה פלא, יעקב אבינו שכולו מסובך, מכף רגל ועד ראש – דוקא הוא, בין שלושת האבות, מידתו אמת! "תתן אמת ליעקב חסד לאברהם" (מיכה ז כ). מיעקב אבינו למדנו כיצד להופיע את האמת במציאות העולם הזה – מתוך ובתוך הסיבוכים. "עם חסיד תתחסד, עם גבור תמים תתמם, עם נבר תתבר ועם עקש תתפל" (שמואל ב כב). למדנו, שלהתאכזר לאכזרים זוהי הרחמנות באמת, ולרמות את הרמאי, כך היא מידת היושר. ודוקא מתוך כל הסיבוכים מתגלה לבסוף "אור חדש על ציון", "והיה העקֹב למישור" (ישעיהו מ ד).

(עפ"י שיחות הרצ"י זצ"ל ויצא)

**


אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד