• עמוסים נשאם

פרשת לך לך

דבר ד' אלינו

היום מתחיל דבר ד' ממש אלינו, "אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו". הפרשיות הקודמות "בראשית-נח", אינן מיוחדות לנו, אלא כלל אנושיות וכלל עולמיות.

"ואעשך לגוי גדול"

"אתה הוא ד' אלקים אשר בחרת באברם", וכן "אתה בחרתנו מכל העמים". יש לזכור שאין זו בחירה שלנו, אלא בחירה אלקית, ובחירה שבורא עולם בוחר בה – היא נצח! אברהם אבינו איננו אדם פרטי, הוא יסוד לגוי גדול, הוא אדם המיסד עם!

"וכרות עמו הברית"

מתוך כך נפגשים בכריתת ברית ד' עם אברהם אבינו, החוזרת כמה פעמים. יש לזכור היטב – לא מוזכר בשום מקום שאברהם כרת ברית עם ד', אלא רק שד' כרת ברית עם אברהם. וכן הוא גם לגבי ישראל ותורה. הברית היא אמת אלקית מוחלטת הקיימת לעד ולנצח נצחים! היא ברית עולמית קוסמולוגית, "כימי השמים על הארץ". תִתכן בעם ישראל מציאות של אנשים צדיקים או רשעים, וכן דורות צדיקים או רשעים, אבל כל אלה הם דברים פרטיים, ארעיים, זמניים, מקריים, חולפים. ברית היא מציאות אלקית מוחלטת!

מידות של ישראל

יש ציווי מיוחד, מצות נביאים, ללמוד מיהו אברהם אבינו: "הביטו אל צור חֻצבתם... הביטו אל אברהם אביכם" (ישעיהו נא א-ב). מהאבות אנו לומדים מידות של ישראל. "כל מי שיש בו שלושה דברים הללו – הוא מתלמידיו של אברהם אבינו" (אבות ה ט). וראשונה בהן: "עין טובה". עין טובה היא סימפטיה, אהבת הבריות במידה הגדולה ביותר. ומידותיו של אברהם אבינו הן מידותיהם של ישראל! סגולת ישראל וקדושת ישראל מתפרטות במידות של ישראל. ומתוך כך כל התורה כולה, אמנם "מידות קודמות למצוות", "דרך ארץ קדמה לתורה" (ויקרא רבה ט ג).

יותר תורה – יותר גדלות במידות

ככל שנזכה להמשיך אלינו מידותיו של אברהם אבינו, יותר נהיה מוכנים לקבל את התורה על ידי נכדו של אברהם אבינו, משה רבינו, ואז נזכה לאותן המידות במדרגה יותר גדולה. יש להתרגל לכך שאצל תלמיד חכם, המידות הישראליות צריכות להופיע יותר בשלימות, יותר בגדלות, יותר באצילות, יותר בעדינות! אצל משה רבינו אהבת הבריות ומסירות הנפש למען הבריות ולמען כלל ישראל, מתגלה עוד יותר מאשר אצל אברהם אבינו.

(עפ"י שיחות הרצ"י זצ"ל לך לך)

**


אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד