• עמוסים נשאם

יום הכיפורים

כפורים ורבוי אהבה

ראש השנה נקרא בתורה "יום הזכרון". רבש"ע הוא בעל הזכרון הגדול. הזכרון של בורא עולם מקיף וחובק עולם ומלואו בכל פרטיו ומעשיו. ביום זה אנו שומעים את קולות השופר באופן פסיבי, מתמלאים מהם ושבעים מהם, "שבענו מטובך". מיום הזכרון בלשון יחיד, עברנו דרך עשרת ימי תשובה, והגענו ליום הכפורים, בשלון רבים, קול השופר, הקול הכללי ה"הולך וחזק מאד", כולל את כולנו, שעמדנו בהר סיני, וממקור השפע הזה אנו נפגשים ביום הכפורים הרבים, במליוני הכפורים שבין אדם לחברו, "אין יום הכפורים מכפר עד שירצה את חברו". עם ריבונו של עולם אפשר "לצאת נקי", אבל כולם צריכים לדעת שיש לתקן עברות שבין אדם לחברו, "את אשר ישנו פה עמנו עֹמד היום לפני ד' אלקינו, ואת אשר איננו פה עמנו היום", גם תלמידי חכמים צריכים לדעת שהם עומדים לפני יום הדין, ולחזור בתשובה! "אין מקיפין בחלול השם", "ואיש את רעת רעהו אל תחשבו בלבבכם"!

נזכה לסייעתא דשמיא להפגש עם הכפורים כולם, להרבות בכל עם ישראל דבקות בתלמידי חכמים ולהרבות אהבה גדולה בינינו.. ככל שתתברר שלמות אהבתנו בין אדם לחברו, לכל רבבות עמך בית ישראל, לכל נדחי ישראל כולם, לכל ישראל – צדיקים, בינוניים ורשעים – יותר תתגלה רפואת התשובה הקיימת, המוכנה והמובטחת, לעולם כולו, ויותר תתגלהשלמות ישראל אוריתא וקודשא-בריך-הוא, ונזכה לחתימה טובה, חתימת אמת, לנו ולכל ישראל.

(עפ"י שיחות הרצ"י זצ"ל מועדים)

**


אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד