פרשת וישלח: מידת הביטחון

ט"ו כסליו ה'תשע''ז 07:00
פרשת וישלח: מידת הביטחון (הגדל)

"וירא יעקב מאוד ויצר לו"- "וירא- שמא ייהרג, וייצר לו- שמא יהרוג אחרים" (ב"ר ע"ה, ז'). רש"י במקום מביא מדרש זה אך הוא תמוה משתי סיבות-

א.הרי יש כלל של "הבא להורגך השכם להורגו"- א"כ מדוע נקף מצפונו של יעקב?

ב. הרי הקב"ה הבטיח לו שישמור אותו "ושמרתיך בכל אשר תלך" ופעם נוספת- "שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך ואהיה עימך".

על שאלה זו עונה ה'כלי יקר' שלושה תירוצים-

א. הגמרא במסכת סוטה אומרת- "אמר רבי אלעזר כל המחניף לחבירו לסוף נופל בידו" וכך תפסו חז"ל את התנהגותו של יעקב כאשר אמר לעשיו כה אמר עבדך יעקב וכן שקרא לעשיו אדוני, יעקב חשש שבגלל החנופה ינקו לו מזכויותיו כדי להצילו מעשיו.

ב. יש אומרים שהצר על מיתת אביו יצחק שהרי עשיו אמר "יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחי" ומזה שעשיו רודף אחר יעקב חשש שמת אביו, ולא קיים כיבוד הורים כראוי.

ג. יעקב חשש שמצד הדין הוא לא יוכל להינצל אלא רק מצד מידת הרחמים ולכן היה לו צר מכך, ואמר על עצמו "קטונתי מכל החסדים ומכל האמת וכו'".

אולם רש"י פרש שירא "שמא יגרום החטא" ולפי זה החשש של יעקב היה שבאמת אולי הוא לא יינצל מעשיו, איך זה ייתכן לאור זה שהקב"ה הבטיח לו שיינצל?

השם משמואל- מפרש את דברי רש"י בצורה מעניינת-

לדבריו- יעקב לא פחד מהחטאים שלו שהרי הוא יודע בעצמו שהוא צדיק, ועוד- שהמלאכים המשיכו ללוות אותו, אלא החשש היה מצד זה שעשיו ירצה להתחבר אליו ולהחליש אותו בצורה רוחנית שהרי יעקב ציפה שעשיו לא יקבל את המלאכים וירצה להילחם עם יעקב מאבק חזיתי אלים ומזה יעקב לא פחד, אך היות ועשיו קיבל את המלאכים יעקב חשש שבעקבות החיבור לרשע תהיה לו התדרדרות רוחנית וממילא הקב"ה לא יהיה בעזרו.

תשובה נוספת היא של המהר"ל שמסביר שיש הבדל בין הבטחה לנבואה, כאשר נבואה טובה חייבת להתקיים אך הבטחה יכולה להשתנות בהתאם לנסיבות, הקב"ה הבטיח ליעקב שישמור אותו אך יעקב חשש שבעקבות חטא מסויים ההבטחה תשתנה.

המהר"ל שם עונה גם על השאלה הראשונה ואומר שיעקב הצר שמא יהרוג אחרים שבאו עם עשיו מחמת שפחדו מעשיו ולא בגלל שרוצים להרוג את יעקב, דהיינו: שמא יהרוג חפים מפשע.

ר' אליהו מזרחי מתרץ שיעקב חשש שמא תוך כדי מאבק הוא ישתמש בכח רב מדי מעבר לפרופורציה הנדרשת.

מכל מקום, חששות אלו לא מנעו את יעקב מלהתכונן מעשית למלחמה ולנקוט באמצעי הגנה חריפים, חששות אלו גרמו לו רק להצטער, אולם לא להימנע בשל כך מהתכוננות פעילה.

 

יהי רצון שכשתזרח השמש יבוא יעקב שלם בגופו ובערכיו בשלום ובשלמות עיר סוכות- לעיר שאינה צריכה חומה אלא סוכתה היא ביטחונה: סוכת שלום.

"ופרוס עלינו סוכת רחמים וחיים ושלום"

שבת- שלום.

אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד