דבר תורה


"ויקרא אל משה, וידבר ה' אליו" (א,א).
יש להקשות, מדוע נכתבה תיבת "ויקרא" עם א' זעירא.

ויבואר בהקדם המשנה במסכת עוקצין, שעתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק שלוש מאות ועשר עולמות, כמנין ש"י, שנאמר "להנחיל אוהבי יש".

וביארו שם, שהצדיק מקבל לפי מה שמיעט בתענוגי העולם הזה, וככל שמיעט בתענוגי העולם הזה, כך מקבל הוא בעולם הבא כפול שלוש מאות ועשר.

וזהו ביאור הפסוק, "ויקרא - א' זעירא", לומר לך, כשם שהעולם הזה היה זעיר בעיני משה, ולא נחשבו הנאותיו לכלום (ולזה רומזת אות א', שהיא כנגד העולם הזה), כך שלוש מאות ועשר עולמות, של העולם הבא, היו גדולים הרבה (ולזה רומזים אותיות "יקר", שהם בגימטריה שלוש מאות ועשר)...


שאבעס בת ים אהובות!!!
עבור לתוכן העמוד